disertacija
POVEZANOST KONKURENTSKE DINAMIKE I PERFORMANSI PODUZEĆA
DOKTORSKA DISERTACIJA

Radoslav Barišić (2015)
Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovPOVEZANOST KONKURENTSKE DINAMIKE I PERFORMANSI PODUZEĆA : DOKTORSKA DISERTACIJA
AutorRadoslav Barišić
Voditelj/MentorDarko Tipurić
Sažetak rada
Zahvaljujući dosadašnjim teorijskim i empirijskim istraživanjima u području konkurentskih odnosa pravac konkurentske dinamike ubrzano se razvija te dobiva sve veći značaj u mnogim industrijama. Razlog tomu je što su upravo konkurentska interakcija i rezultati koji iz nje proizlaze temelj strategije svakog poduzeća. Budući da su na tržištima prisutni razni poremećaji konkurentske prednosti poduzeća postaju sve više privremene prirode, a potezi i repertoari konkurenata sve su brojniji, učestaliji i kompleksniji pa poduzeća moraju neprestano inovirati, osmišljavati i pronalaziti nove prednosti te konstantno pratiti promjene i trendove na tržištu i konkurentske poteze svojih rivala. U ovoj je doktorskoj disertaciji s teorijskog i empirijskog aspekta obrađena povezanost konkurentske dinamike i performansi poduzeća uvjetovanih određenim kontekstualnim faktorima u obliku internih obilježja poduzeća i obilježja tima vrhovnog menadžmenta. Temeljem postojećih teorijskih i empirijskih spoznaja kreiran je originalan istraživački model, u kojem su definirane pretpostavljene veze i odnosi između razmatranih koncepata. Empirijskom verifikacijom kreiranog istraživačkog modela proširene su spoznaje o konkurentskoj dinamici i njenom utjecaju na performanse poduzeća, kao i o utjecaju kontekstualnih faktora na obilježja konkurentske dinamike. Empirijsko istraživanje provedeno je na uzorku od namjerno odabrana 34 poduzeća, prilikom čega su podaci prikupljeni za svako pojedinačno poduzeće te su uz pomoć strukturirane analize sadržaja sistematizirani i klasificirani za potrebe daljnje statističke obrade. Rezultati empirijskog istraživanja potvrdili su sve tri glavne hipoteze te su pokazali kako je konkurentska dinamika putem svojih konstrukata, ukupne konkurentske aktivnosti i kompleksnosti konkurentskog repertoara značajan prediktor postignutih performansi u poslovanju. Provedenim istraživanjem u okviru doktorske disertacije ostvaren je znanstveni doprinos koji se ogleda u novim spoznajama proizašlim iz analize neistraženih veza i odnosa između navedenih varijabli, koje pak poboljšavaju razumijevanje konkurentskog ponašanja poduzeća te implikacija koje to konkurentsko ponašanje ima na postignute performanse u poslovanju.
Ključne riječikonkurentska dinamika konkurentski potez kompleksnost repertoara kontekstualni faktori performanse poduzeća.
Povjerenstvo za obranuDejan Kružić (predsjednik povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet
MjestoSplit
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Organizacija i menadžment
UDK330
DRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija. Ekonomska znanost
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaEkonomija i poslovna ekonomija
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje ekonomija
Kratica akademskog / stručnog nazivadr. sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2015
Datum promocije2015-12-16
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Thanks to previous theoretical and empirical research in the area of competitive relations, the course of competitive dynamics is rapidly evolving and becoming ever more important in many industries. This is precisely because the competitive interactions and the deriving results comprise the foundation of strategy of each company. Since markets suffer from various competitive advantage disorders, companies are becoming more impermanent while moves and repertoires of the competitors are more numerous, frequent and more complex. Therefore, companies must constantly innovate, develop and find new strengths and constantly monitor changes and trends in the market and competitive maneuvers of their rivals. This doctoral thesis deals with the connection of competitive dynamics and performance of businesses conditioned to certain contextual factors in the theoretical and empirical aspects in the form of internal characteristics of the company and the characteristics of the top management team. On the basis of existing theoretical and empirical knowledge original research model has been created, which defines the supposed links and relations between the concepts considered. By empirical verification of the created research model, the understanding of the competitive dynamics and its impact on the performance of the company was expanded, as well as the influence of contextual factors on the features of the competitive dynamics. Empirical research was conducted on a sample of deliberately selected 34 companies, during which the data were collected for each individual company, systematized and classified with the help of structured content analysis for the purpose of further statistical examination. Results of empirical research confirmed all three main hypotheses and showed how competitive dynamics through its constructs, total competitive activity and complexity of competitive repertoire, is a significant forecaster of business performance.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)competitive dynamics competitive move the complexity of the repertoire contextual factors company performance.
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:017263
PohranioIvana Gizdić