disertacija
Razvoj modela standardnog izvještavanja o društvenoj odgovornosti poduzeća

Dejan Miljenović (2016)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet
Podaci o radu
NaslovRazvoj modela standardnog izvještavanja o društvenoj odgovornosti poduzeća
AutorDejan Miljenović
Voditelj/MentorMislav Ante Omazić
Sažetak rada
Temeljna svrha ove doktorske disertacije je objediniti i produbiti spoznaje o tendencijama razvoja i mogućnostima primjene standardiziranih modela izvještavanja o društveno odgovornim aktivnostima poduzeća. Glavni ciljevi istraživanja odnose se na ispitivanje mogućnosti cjelovitog iskazivanja financijskih, okolišnih i društvenih učinaka koji proizlaze iz društveno odgovornih aktivnosti te predstavljaju ukupni poslovni rezultat poduzeća. Glavni istraživački problem stoga se odnosi na predstavljanje metodologije integralnog ocjenjivanja učinaka poslovanja u obliku trostrukog rezultata: financijskog, okolišnog i društvenog. Potreba poduzeća i njegovog menadžmenta da istovremeno komunicira s različitim skupinama koje djeluju unutar poduzeća ili se nalaze u njegovu okruženju opravdana je osnova da se promoviraju izvještaji kojima se odgovarajuće prezentiraju različiti aspekti poslovnog rezultata, osobito oni nefinancijski. U ovom radu tako su opisani model trostrukog rezultata i odrednice njegovog integriranog izvještavanja. Sadržaj izvještaja o društvenoj odgovornosti u svojim ključnim odrednicama treba interpretirati ostvarenje ciljeva održivog razvoja koji su zajednički poduzeću i njegovim dionicima. Nakon što je poduzeće prethodno utvrdilo relevantne dionike unutar organizacije i one iz okruženja tek onda pristupa detaljnijoj analizi njihovih interesa i ciljeva. To je značajan korak u planiranju društveno odgovornih aktivnosti poduzeća. Sukladno tome utvrđuju se značajne tj. materijalne teme od zajedničkog interesa poduzeća i relevantnih dionika koje je u izvještaju potrebno obuhvatiti. Pritom sadržaj izvještaja mora odražavati ostvareni trostruki rezultat i sve ključne veze kojima se potvrđuje ravnoteža financijskih, okolišnih i društvenih učinaka s obzirom na moguće zahtjeve i ciljeve internih i eksternih dionika. Sadržaj izvještaja mora uvažavati razlike dionika a standardizacija omogućiti slobodu njegova oblikovanja i objave prema specifičnim potrebama dionika i industrijske grane kojoj poduzeće pripada. U ovom doktoratu je od iznimnog znanstvenog doprinosa procjena mjere kojom se integralno ocjenjuje trostruki rezultat poduzeća. Empirijsko istraživanje stoga se temelji na obilježjima izvještaja o društvenoj odgovornosti obuhvaćenima uzorkom koji izdvaja relevantne financijske, okolišne i društvene učinke poslovanja. Isticanjem obavezne objave ovih učinaka u okviru postojećih standarda izvještavanja o društvenoj odgovornosti osigurava se mogućnost empirijskog ispitivanja njihovog utjecaja na održivu dodanu vrijednost (SVA) kao predstavljenu metodologiju integralne ocjene učinkovitosti poduzeća. Pregledom dosadašnjih istraživanja uočeno je da ne postoji analiza koja bi vrednovala vezu između problematike izvještavanja o društvenoj odgovornosti s jedne strane i mjera (pokazatelja) kojima bi se s druge strane ocijenila učinkovitost poduzeća u upravljanju trostrukim rezultatom. Paralelno ispitivanje utjecaja financijskih, okolišnih i društvenih aspekata poslovanja objavljenih u izvještajima o društvenoj odgovornosti na zavisnu financijsku varijablu dodane vrijednosti (VA) ukazalo je da se u okviru te mjere navedeni učinci ne integriraju tj. odgovarajuće ne iskazuju određene aspekte društvene odgovornosti poduzeća. Ispitivanje istih utjecaja na održivu dodanu vrijednost (SVA) kao zavisnu nefinancijsku varijablu ukazalo je da ova mjera odgovarajuće integrira financijske, okolišne i društvene učinke poslovanja u svim njihovim relevantnim obilježjima. Uz navedeno, najznačajniji dio istraživanja svakako je činjenica da se SVA može utvrditi i analizirati jedino primjenom standardiziranih izvještaja o društvenoj odgovornosti koji ujednačeno, vremenski kontinuirano, obvezno i transparentno predstavljaju financijske, okolišne i društvene učinke poduzeća.
Ključne riječidruštvena odgovornost trostruki rezultat izvještavanje standardi održivi razvoj poduzeće
Naslov na drugom jeziku (engleski)Development of the standardised reporting model on corporate social responsibility
Povjerenstvo za obranuDavor Vašiček (predsjednik povjerenstva)
Saša Žiković (član povjerenstva)
Mislav Ante Omazić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet
MjestoRijeka
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Ekonomika poduzetništva
UDK005
OPĆENITO
Menadžment
658
PRIMIJENJENE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA. TEHNOLOGIJA
Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaEkonomija i poslovna ekonomija
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje ekonomija
Kratica akademskog / stručnog nazivadr.sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-06-20
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The fundamental purpose of this doctoral thesis is to consolidate and deepen the knowledge on development and application possibilities of standardised Corporate Social Responsibility (CSR) reporting. The main research objectives relate to the examination of integrated presentation possibilities of financial, environmental and social impacts that arise from socially responsible activities, representing the overall business result. Therefore, the main research problem refers to the implementation of a methodology for integrated evaluation of the business Triple Bottom Line (TBL): financial, environmental and social results. The need of a company and its management to simultaneously communicate with different groups operating within the company or in its environment is reasonable grounds to promote reports that properly represent different aspects of business performance, in particular if they are including the non-financial ones. This thesis analyzes the model of the Triple Bottom Line and key determinants of its integrated reporting. The content of CSR reports have to interpret crucial achievements regarding sustainable development goals that are common to the company and the stakeholders. After a company recognizes its relevant internal and external stakeholders it is able to conduct a more detailed analysis of their interests and goals. This is a significant step in the process of planning socially responsible activities. In this process significant or material topics of common interest for the company and the stakeholders are being aligned in reporting purposes. Due to this, the content of the report has to reflect relevant aspects of the TBL and key connections that are crucial for gaining balance between financial, environmental and social business impacts. This has to be done with regard to actual requirements and objectives of the company stakeholders. Content of such reports should express stakeholders differences while the process of standardization has to enable freedom in report creation and publication according to the specific needs of stakeholders and the industry in which company operates. In this doctoral research significant scientific contribution is given through assessment of the measures that enable integrated evaluation of the TBL. Empirical research is therefore based on the features of the CSR reports by a sample that separates financial, environmental and social effects of business. It is emphasized that mandatory publication of such data in accordance with actual standards of CSR reporting provides an empirical examination of their impact on sustainable value added (SVA). SVA is here represented as a methodology for integrated measurement of companys efficiency. By reviewing previous scientific research it was concluded that it doesnt provide empirical analysis of the link between CSR reporting issues and measures (indicators) used for evaluating the efficiency of TBL management. Therefore this doctoral research conducted parallel testing of financial, environmental and social aspects contained in CSR reports and their impact on value added (VA) as a dependent financial variable. Testing showed that VA as a measure doesnt appropriately integrate certain aspects of the CSR. There was also a parallel testing of the same impacts conducted on SVA as a dependent non-financial variable. This test confirmed that the measure of SVA is appropriately integrating financial, environmental and social impacts of business within the relevant range of their characteristics. Respecting these results it is significantly confirmed that SVA can only be identified and analyzed through application of standardized CSR reports which, due to their uniformity and continuity, enable transparency of financial, environmental and social business impacts.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)corporate social responsibility triple bottom line reporting standards sustainable development sustainable value added company
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:192:192026
PohranioVesna Knez