disertacija
Čimbenici uspješnosti mikro poduzeća u Republici Hrvatskoj

Katarina Štavlić (2016)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Podaci o radu
NaslovČimbenici uspješnosti mikro poduzeća u Republici Hrvatskoj
AutorKatarina Štavlić
Voditelj/MentorMarijan Karić
Sažetak rada
Predmet istraživanja u okviru ove disertacije su čimbenici uspješnosti mikro poduzeća u Republici Hrvatskoj. Zbog iznimne važnosti mikro poduzeća za hrvatsko gospodarstvo, nedovoljne istraženosti specifičnosti njihovog poslovanja te radi poboljšanja razine inovativnosti, konkurentnosti i ostvarivanja pozitivnog financijskog rezultata istraženi su čimbenici uspješnosti njihovog poslovanja. Istraženo je u kojoj mjeri kvaliteta ljudskog resursa i razina inovacija utječu na njihovu uspješnost, te kolika je razina korištenja pokazatelja uspješnosti poslovanja od strane vlasnika mikro poduzeća. Temeljem dobivenih rezultata kreiran je prilagođeni Balanced Scorecard model mjerenja uspješnosti poslovanja mikro poduzeća temeljen na financijskim i nefinancijskim pokazateljima uspješnosti poslovanja i povezanosti sa strateškim usmjerenjima mikro poduzeća. Prema definiranom predmetu i ciljevima rada postavljene su četiri hipoteze koje su se provedenim empirijskim istraživanjem i izradom prijedloga modela nastojale potvrditi. U uvodnom dijelu definiran je predmet i ciljevi istraživanja, hipoteze i metodika istraživanja, očekivani znanstveni doprinos, te je ukratko opisana struktura rada. U drugom dijelu rada prikazana su teorijska uporišta, važnost poduzetništva i mikro poduzeća, analiziralo se makroekonomsko i poduzetničko okruženje, te stanje i perspektive mikro poduzetništva u Republici Hrvatskoj i regiji Slavonija i Baranja. U trećem poglavlju su opisani čimbenici uspješnosti poslovanja mikro poduzeća s naglaskom na ljudske resurse i inovacije kao ključne čimbenike uspješnosti. U četvrtim poglavlju dan je teorijski pregled važnosti upravljanja poduzećem, načini mjerenja uspješnosti poslovanja, te je opisana konstrukcija BSC modela. Metodika istraživanja, rezultati provedenog empirijskog istraživanja i prijedlog BSC modela kao alata za definiranje i praćenje provedbe strategije razvoja mikro poduzeća sadržaj su petog poglavlja. Šesto poglavlje sadrži rezultate provjere postavljenih hipoteza i preporuke za buduća istraživanja. Na temelju sumiranja rezultata empirijskog istraživanja provedenog na uzorku mikro poduzeća iz regije Slavonija i Baranja i rezultata provedenih statističkih testova potvrđene su postavljene hipoteze. U posljednjem poglavlju rada iznesena su zaključna razmatranja.
Ključne riječimikro poduzeća čimbenici uspješnosti ljudski resursi inovacije BSC model
Naslov na drugom jeziku (engleski)SUCCESS FACTORS OF MICRO-ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF CROATIA
Povjerenstvo za obranuSanja Pfeifer (predsjednik povjerenstva)
Marijan Karić (član povjerenstva)
Davor Vašiček (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Ekonomika poduzetništva
UDK658
PRIMIJENJENE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA. TEHNOLOGIJA
Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaPoduzetništvo i inovativnost
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje ekonomija
Kratica akademskog / stručnog nazivadr.sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-12-14
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The research subject matter in the context of this thesis are the success factors of micro-enterprises in the Republic of Croatia. Due to extreme importance of micro-enterprises for Croatian economy, insufficiently investigated specifics of their business conducts and for the purposes of improving the level of innovation, competitiveness and achieving positive financial results, the success factors of their business conduct are explored. This paper explores the extent to which the quality of human resources and the level of innovation affect their success, and to which extent are performance indicators used by the owners of micro-enterprises. Based on the results, a customized Balanced Scorecard model has been created for measuring business performance of micro enterprises based on financial and non-financial indicators of performance and integration with strategic directions of micro enterprises. According to a defined subject matter and aims of this paper, four hypotheses have been set and the goal was to confirm them using empirical research and a draft model. The introductory part defines the subject matter and research objectives, hypotheses and research methodology, expected scientific contribution and briefly describes the structure of the paper. The second part of the paper presents the theoretical bases, the importance of entrepreneurship and micro enterprises, analyses macroeconomic and business environment, and the state and prospects of micro-enterprises in the Republic of Croatia and the region of Slavonia and Baranja. The third chapter describes the factors of business success of micro-enterprises with a focus on human resources and innovation as key success factors. The fourth chapter is a theoretical overview of the importance of enterprise management, ways of measuring business performance, and describes BSC model construction. Methodology of research, the results of the empirical research and the proposal of the BSC model as a tool for defining and monitoring the implementation of the development strategy of micro enterprises are contents of the fifth chapter. The sixth chapter contains the results of set hypotheses and recommendations for future research. On the basis of summarized results of empirical research conducted on a sample of micro enterprises from the region of Slavonia and Baranja and the results of performed statistical tests, all hypotheses have been confirmed. The final part of the paper presents concluding observations.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)micro enterprises success factors human resources innovation BSC model
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:461077
PohranioGordana Kradijan