disertacija
Marketing riječnog turizma

Irena Bosnić (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Podaci o radu
NaslovMarketing riječnog turizma
AutorIrena Bosnić
Voditelj/MentorDrago Ružić
Sažetak rada
Rijeke tvore osnovu za mnoge ekosustave koji čine osnovu za razvoj specifičnih oblika turizma temeljenih na prirodi (ekoturizam, biciklizam, promatranje ptica), omogućuju bavljenje različitim rekreativnim, sportskim i pustolovnim aktivnostima te predstavljaju svojevrsnu infrastruktura za prijevoz ljudi. Uz same rijeke, turistički značajne i pogodne za razne aktivnosti su i njihove obale sa svojim atraktivnim prirodnim krajolicima te bogatim kulturno-povijesnim nasljeđem gradova kroz koje rijeke prolaze. Uvažavajući navedeno, opravdano je istaknuti turistički potencijal rijeka i govoriti o mogućem integralnom turističkom proizvodu riječnog turizma. Analizom literature i dosadašnjih istraživanja može se uvidjeti da su rijeke, promatrane s aspekta potencijalno značajnog turističkog proizvoda, privukle malo interesa znanstvenika. O rijekama se uglavnom piše u smislu njihove biološke raznolikosti, potrebe zaštite njihova ekosustava, kao značajnog industrijskog resursa i/ili kao plovnog puta. U slučaju kada se razmatraju turističke aktivnosti na rijekama, mogu se naći radovi koji zasebno obrađuju teme i problematiku vezanu uz rafting, kanuing, kajaking i ribolov odnosno sportsko rekreativne oblike turizma na rijekama, pustolovni turizam te krstarenja rijekama kao poseban dio industrije krstarenja. Međutim, izostaju radovi koji bi se bavili cjelokupnom problematikom riječnog turizma kao specifičnog integralnog turističkog proizvoda te razmatrali mogući marketinški program i marketinške strategije riječnog turizma. Hrvatska raspolaže rijekama koje su pogodne za razvoj različitih oblika riječnog turizma, od raftinga, vožnje kanuima i kajacima, jedrenja, ostalih različitih varijanti sportsko-rekreativnog turizma na rijekama do krstarenja rijekama. Također, mnoga su područja oko riječnih tokova, zbog svog povijesnog, znanstvenog ili gospodarskog značenja te ljepote krajobraza zakonski proglašena zaštićenim dijelovima prirode što dodatno pridonosi njihovoj atraktivnosti. Unatoč tome, turizam na hrvatskim rijekama je u svojim povojima, zasad nedovoljno prepoznat kao značajan gospodarsko turistički potencijal. Budući da je osnova modernog turizma bogata, raznolika, diferencirana ponuda koja se približava zahtjevima gostiju i zadovoljava sve složenije turističke potrebe, može se pretpostaviti da presudnu ulogu u stvaranju konkurentnog položaja riječnog turizma na dinamičkom i promjenjivom tržištu ima i upotreba marketinških instrumenta, posebno marketing strategije kao sredstva zadovoljavanja turističkih potreba i ostvarivanja profita te alata kojim bi se potaknuo i ubrzao razvoj ovog oblika turizma. Stoga je svrha ove doktorske disertacije definiranje marketing programa i marketing strategija koje će pridonijeti razvoju i jačanju konkurentnosti riječnog turizma na području Republike Hrvatske, a temeljiti se na postojećim potencijalima, karakteristikama turističke potražnje i načelima održivog razvoja turizma. Disertacija daje sustavni i sveobuhvatni pregled te kritičku analizu postojećih spoznaja iz područja istraživanja i naznaku aktivnosti sa ciljem unapređivanja razvoja riječnog turizma Republike Hrvatske. Istraživanjem problematike riječnog turizma istražene su i utvrđene mogućnosti i ograničenja odnosno poticajni i ograničavajući čimbenici razvoja riječnog turizma na hrvatskim rijekama, istražena su i utvrđena temeljena obilježja postojećeg stanja ponude i potražnje za riječnim turizmom u Republici Hrvatskoj prema prethodno definiranim pojavnim oblicima riječnog turizma kao i trendovi na tržištu turističke ponude i potražnje za pojedinim oblicima riječnog turizma. Sukladno stečenim spoznajama, utvrđen je marketing program riječnog turizma u Republici Hrvatskoj te su istražene i utvrđene marketing strategije koje primjenjuju brodarske kompanije, a koje mogu doprinijeti unapređenju razvoja krstarenja rijekama kao jednog od ključnih oblika riječnog turizma. Rezultati istraživanja ukazali su na potrebu koordiniranog djelovanja svih ključnih dionika u upravljanju razvojem riječnog turizma te na razvoj suradnje i partnerstva u provođenju marketinških aktivnosti nositelja ponude riječnog turizma u destinaciji kao i na nužnost uspostavljanja dvosmjerne marketinške komunikacije, s jedne strane prema krajnjim korisnicima odnosno potrošačima, dok s druge strane prema brodarskim kompanija i turoperatorima koji sudjeluju u stvaranju proizvoda riječnog turizma. Ovim disertacijom želi se dati znanstveni doprinos području marketinga riječnog turizma o kojemu se u dosadašnjim istraživanjima veoma oskudno pisalo zbog čega će vrijednost rada biti izuzetno značajna. Teorijski doprinos disertacije proizlazi u utvrđivanju mogućnosti primjene koncepcije marketinga u funkciji unapređenja razvoja riječnog turizma, dok se njezin praktični doprinos sastoji u utvrđivanju činjeničnoga stanja razvijenosti pretpostavki za daljnji razvoj riječnog turizma te mogućnosti apliciranja marketinškog programa i marketinških strategija nositelja ponude riječnog turizma u svrhu unapređenja razvoja i konkurentnosti riječnog turizma.
Ključne riječiriječni turizam oblici riječnog turizma krstarenja rijekama marketing miks marketing strategije.
Naslov na drugom jeziku (engleski)RIVER TOURISM MARKETING
Povjerenstvo za obranuDoris Peručić (predsjednik povjerenstva)
Drago Ružić (član povjerenstva)
Mane Medić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Marketing
UDK338.48
DRUŠTVENE ZNANOSTI
Turizam
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaManagement
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje ekonomija
Kratica akademskog / stručnog nazivadr.sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-12-04
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Rivers provide the foundation for many ecosystems that form the basis for the development of specific forms of tourism based on nature (ecotourism, cycling, bird watching ...) and enables a variety of recreational, sports and adventure activities and represent a kind of infrastructure for transit of people.Of tourist importance and suitable for a variety of activities are river banks with their attractive natural landscapes and rich cultural and historical heritage of cities through which rivers flow.Bearing in mind aforementioned, it is justified to highlight the tourism potential of rivers and talk about a possible integral tourist product of river tourism. Analysis of the literature and previous research has shown that the rivers, observed from the point of potentially significant tourism product, attracted little interest of scientists. A river is generally written in terms of their biodiversity, the need to protect their ecosystems, as well as significant industrial resource and / or navigable waterway. In cases when tourism activities on river are considered, you can find papers that separately handle topics and issues related to rafting, canoeing, kayaking, fishing and sport - recreational forms of tourism on the rivers, adventure tourism, and river cruising as a separate part of the cruise industry. However, the is a lack of papers that deal with the topic of river tourism as a specific integrated tourist product and that reflect on the possible marketing program and marketing strategies of river tourism. Croatia has rivers that are suitable for development of different forms of river tourism, rafting, canoeing, kayaking, sailing, other variants of sports and recreational tourism on rivers as well as river cruising. Also, many areas around the river flows, due to their historical, scientific or economic importance and beauty of the landscape are legally declared protected natural areas, which further adds to their attractiveness. Nevertheless, tourism on Croatian rivers is in its infancy, and is so far insufficiently recognized as a significant economic potential for tourism. Since the foundation of modern tourism is a rich, diverse and differentiated offer that is approaching the requirements of guests and can satisfy guests increasingly complex travel needs, it can be assumed that a decisive role in the creation of competitive position of river tourism on a dynamic and volatile market has the use of marketing instruments, especially marketing strategies as means of meeting the needs of tourism and to gain profit as well as use of tools that encourage and accelerate the development of this form of tourism. The aim of this doctoral dissertation is to define marketing programs and marketing strategies that will contribute to the development and increasing competitiveness of river tourism on the Croatian territory based on existing resources, characteristics of tourist demand and principles of sustainable development of tourism. The dissertation provides a systematic and comprehensive review and critical analysis of existing knowledge in the field of research and an indication of activities with the aim of improving the development of river tourism in Croatian. By researching problems of river tourism, opportunities and constraints were studied and identified as well as incentives and limiting factors in the development of river tourism on Croatian rivers. Basic features of the current situation of supply and demand for river tourism in Croatia were researched and identified according to predefined forms of river tourism and tourist trends on the market of supply and demand for certain forms of river tourism. In accordance with the acquired findings a marketing program of river tourism in Croatia is determined and marketing strategies employed by shipping companies are investigated and identified, which can contribute to improving the development of river cruising as one of the key forms of river tourism. Results of the research have indicated a need for coordinated activities of all key stakeholders in managing the development of river tourism and development of cooperations and partnerships for the implementation of marketing activities as well as the necessity of establishing a two-way marketing communications, on one side towards the end-users and consumers, and on the other towards the shipping companies and tour operators who participate in the creation of river tourism product. This dissertation aims to provide scientific contribution to the field of marketing of river tourism on which the current research is very scarce, which is why the value of this work is very significant. Theoretical contribution of dissertation comes from determination of possible applications of marketing concepts aimed at improving the development of river tourism, while its practical contribution consists of the factual state of development of conditions for the further development of river tourism and the possibility of applying marketing programs and marketing strategies of offer providers in order to improve the development and competitiveness of river tourism.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)river tourism types of river tourism river cruise marketing mix marketing strategies
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:479338
PohranioGordana Kradijan