disertacija
Utjecaj globalizacije i globalizacijskih procesa na gospodarstvo Republike Hrvatske

Dražen Holmik (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Podaci o radu
NaslovUtjecaj globalizacije i globalizacijskih procesa na gospodarstvo Republike Hrvatske
AutorDražen Holmik
Voditelj/MentorIvana Barković Bojanić
Sažetak rada
Globalizacija i globalizacijski procesi značajno su utjecali na oblikovanje slike svijeta i pozicija koje države zauzimaju. Tehnološki napredak olakšao je prijevoz dobara i omogućio povezivanje svih dijelova svijeta, a informatička tehnologija učinila je podatke i informacije lako dostupnima. Trgovina, svjetska ekonomska kriza, međunarodne institucije, multinacionalne kompanije i sl., samo su neki od elemenata koji su usko povezani s globalizacijom i čiji se utjecaj razmatra u disertaciji. Mišljenja javnosti i znanstvene zajednice oko utjecaja globalizacije vrlo su raznolika. Globalizaciju se, s jedne strane, promatra kao fenomen koji je pojačao gospodarsku nejednakost i išao u korist bogatima kako bi ojačali svoju poziciju, a smatra se i da globalizacija predstavlja moderan način kolonizacije. S druge strane, globalizacijski procesi omogućili su homogeniziranje nehomogenog svijeta, a katalitički procesi globalizacije utjecali su na smanjenje nejednakosti i brži razvoj zaostalih područja. Sastavnice globalizacije moguće je sagledati kroz utjecaj na četiri najvažnija elementa: gospodarstvo, društvo, politiku i ekologiju. Kako bi se utjecaj određene pojave mogao sagledati, potrebno ju je izmjeriti, što ujedno omogućava razumijevanje međuovisnosti elemenata te otvara mogućnost utjecanja na ishod. Globalizacija je općeprisutna i države ne mogu isključiti njene utjecaje koji su većinom pozitivni. Rezultat globalizacije u državi uvelike ovise o određenju države i strategijama razvoja. Kontinuirano zanemarivanje važnosti planiranja i razvoja strategija dovodi do usporavanja rasta i razvoja, što za posljedicu ima zaostajanje države u svim aspektima globalizacije, a ujedno i smanjenje ekonomskog standarda njenih građana. Svrha je ove doktorske disertacije dati cjelovit prikaz elemenata globalizacije i razvoja globalizacije u svijetu te posebno istražiti utjecaj globalizacijskih procesa na razvoj gospodarstva Republike Hrvatske. Hrvatsko gospodarstvo prošlo je težak put od osamostaljenja do danas, a ratna razaranja i tranzicija ostavile su duboki trag. Globalizacijski procesi bitno su utjecali na Republiku Hrvatsku te je jedan od ciljeva doktorske disertacije dati sveobuhvatniji prikaz globalizacijskih kretanja u okviru hrvatskoga gospodarstva u novijoj povijesti odnosno od 1995. godine. U empirijskom dijelu disertacije analiziran je utjecaj globalizacije na hrvatsko gospodarstvo, kreirajući kompozitni globalizacijski indeks na temelju kojega se utjecaj kvantificirao. Nadalje, kako bi se stekao bolji uvid, uspoređeni su gospodarski i globalizacijski pokazatelji s tranzicijskim državama iz okruženja, čija su gospodarstva imala sličan tranzicijski put. Na temelju analiza podataka izabranih zemalja Europske unije (Bugarske, Češke, Mađarske, Rumunjske, Slovačke i Slovenije), uspoređujući ih s podatcima za hrvatsko gospodarstvo, moguće je uočiti da su navedene države kvalitetnije iskoristile globalizacijske procese te da su imale brži i snažniji gospodarski razvoj. Njihovo iskustvo može biti poticaj Republici Hrvatskoj u jačanju napora, odnosno svojevrsna smjernica za kvalitetnije iskorištavanje geostrateškoga položaja i potencijala te za njihovo stavljanje u funkciju osnaživanja gospodarstva i stvaranja države blagostanja.
Ključne riječiglobalizacija globalizacijski procesi kompozitni globalizacijski indeks Hrvatska
Naslov na drugom jeziku (engleski)THE IMPACT OF GLOBALIZATION AND GLOBALIZATION PROCESSES ON THE CROATIAN ECONOMY
Povjerenstvo za obranuVladimir Cini (predsjednik povjerenstva)
Ivana Barković Bojanić (član povjerenstva)
Mladen Vedriš (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Međunarodna ekonomija
UDK339
DRUŠTVENE ZNANOSTI
Trgovina. Međunarodni gospodarski odnosi. Svjetsko gospodarstvo
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaManagement
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje ekonomija
Kratica akademskog / stručnog nazivadr.sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2017-02-16
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Globalization and globalization processes have made a significant impact on the worldview formation and positions taken by countries. Technological advances have facilitated the transport of goods and connected all parts of the world, while the information technology has made the data and information easily accessible. Trade, global economic crises, international institutions and multinational companies are just a few of the elements closely associated with globalization and their influence is discussed in the thesis. The opinions of the public and the scientific community about the impacts of globalization are very diverse. On the one hand, globalization is viewed as a phenomenon that has intensified economic inequality in favour of the wealthiest, solidifying their position, offering a view of globalization as the contemporary method of colonisation. On the other hand, globalization processes have homogenised a non-homogeneous world, and the catalytic processes of globalization have resulted in the economic inequality reduction and a faster development of underdeveloped areas. The components of globalization are visible in its effect on the four most important elements: the economy, society, politics and ecology. In order to determine the influence of a certain phenomenon, it is necessary to measure it, which also enables us to understand the interdependence between its elements and it opens up an opportunity to influence the outcome. Globalization is omnipresent and countries cannot ignore its influence, while the impacts of globalization are predominantly positive. The result of globalization in a specific country depends heavily on that country’s view of globalisation and on its development strategies. A continued neglect of the importance of planning and development of strategies leads to a slowdown in growth and development, resulting in a country falling behind in all aspects of globalization, along with its citizens’ lower standard of living. The purpose of this doctoral thesis is to give a comprehensive overview of the globalization elements and the development of globalization worldwide. Its goal in particular is to investigate the effect of globalization processes on the development of the Croatian economy. The Croatian economy has gone through a tumultuous period from the proclamation of country’s independence to the present day. The war destructions and transition processes have left a deep mark. The globalization processes have significantly affected the Republic of Croatia and one of the objectives of this doctoral thesis is to provide a more comprehensive account of globalization trends within the framework of the Croatian economy in the recent history, i.e. since 1995. The empirical part of the thesis analyses the impact of globalization on the Croatian economy by creating a composite globalization index on the basis of which the impact has been quantified. Furthermore, in order to gain a better insight, a comparison of the economic and globalization indicators was made between Croatia and other transitioning neighbouring countries, the economies of which share a similar transition path. Based on the data analysis of the selected countries within the European Union, i.e. Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Romania, Slovakia and Slovenia, and by comparing them with the Croatian economy data, it can be observed that the abovementioned countries have taken a better advantage of globalization processes than Croatia and that their economic development is much faster and stronger. Their experience can prove to be motivating for the Republic of Croatia to strengthen its resolve to take a better advantage of its geographical position and resources and to put them in use in order to strengthen its economy and create a welfare state.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)globalization globalization processes the composite globalization index Croatia
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:836080
PohranioGordana Kradijan