disertacija
Perspektive menadžmenta turističke destinacije Istre

Romina Sinosich (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Podaci o radu
NaslovPerspektive menadžmenta turističke destinacije Istre
AutorRomina Sinosich
Voditelj/MentorDražen Barković
Sažetak rada
Ova doktorska disertacija nastala je u želji da posluži kao smjernica ka osnovnom cilju predstavljanja novih rješenja i odgovora na pitanja menadžmenta turističke destinacije Istre. Uočivši sve veću potrebu za efikasnijim turističkim upravljanjem, koja se temelji na uravnoteženijem razvoju i korištenju potencijala, odnosno resursa, ova doktorska disertacija istražuje dosadašnje postavke i mogućnosti novih perspektiva. Upravljanje turističkom destinacijom kompleksan je izazov, koji zahtjeva multidisciplinaran i interdisciplinaran pristup, sinergiju, te koordiniranost svih turističkih subjekata, koji moraju voditi ka istom cilju. Ovim su radom dani iscrpni podaci o dosadašnjem načinu upravljanja te su također priloženi rezultati višemjesečnog terenskog istraživanja na temu perspektive menadžmenta turističke destinacije Istre. Nadalje, temeljem dobivenih rezultata istraživanja, ponuđeni su načini kvalitetnog menadžmenta turističke destinacije. Ukoliko je menadžment upravljanja turističkom destinacijom organiziran te sinergijski provođen putem dogovorenih smjernica, mogu se očekivati kvalitetniji turistički rezultati, koji prate postignuća top destinacija nama konkurentskih regija. Iako je istarska regija već godinama prepoznata kao kvalitetno turističko odredište, potrebno je naglasiti da je moguć još veći i bolji iskorak u smislu menadžmenta same destinacije. Da bi se došlo do optimalnih rješenja, potrebno je slijediti module profesionalnog menadžmenta te pratiti inovativne smjernice svjetskih turističkih trendova, kako bi ih prilagodili našim potrebama i zahtjevima. Određena reorganizacija pojedinih grana upravljanja kao i konstantna edukacija kadrova prijeko je potrebna istarskom, ali i hrvatskom turizmu. Obzirom da je ova doktorska disertacija orijentirana na problem upravljanja o kojem ovisi sam proces razvoja turističke destinacije, neophodna su bila mišljenja, iskustva te sugestije lokalnih turističkih institucija i aktera, kako bi se na osnovu dobivenih informacija istraživanja moglo doći do pravilnih rješenja. Postojeće stanje menadžmenta istarskog turizma, pa tako i stanje same destinacije, zasigurno nije nezadovoljavajuće, no raspoloživi resursi te prilično bogato turističko iskustvo trebaju doprinijeti još većoj kvaliteti istarske regije u smislu turističke destinacije. Turizam je industrija koja zahtjeva zajednički rad tvrtki i organizacija. Ta je tvrdnja posebno istinita govorimo li o lokalnim područjima, gdje uspješnost turizma ovisi o marketingu i upravljanju lokalnih zajednica, tvrtki te zajedničke sinergije (Cooper, Scott, March, Wilkinson, Pforr, Thompson, 2006.).
Ključne riječituristička destinacija menadžment analiza strategija razvoj unapređenje kvaliteta
Naslov na drugom jeziku (engleski)MANAGEMENT PERSPECTIVES OF ISTRIAN TOURISM DESTINATION
Povjerenstvo za obranuMane Medić (predsjednik povjerenstva)
Dražen Barković (član povjerenstva)
Ivan Miloloža (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
MjestoOsijek
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Organizacija i menadžment
UDK658
PRIMIJENJENE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA. TEHNOLOGIJA
Poslovni menadžment, upravljanje, administracija. Organizacija poslovanja
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjposlijediplomski doktorski
Naziv studijskog programaManagement
Akademski / stručni nazivdoktor/doktorica znanosti, područje društvenih znanosti, polje ekonomija
Kratica akademskog / stručnog nazivadr.sc.
Vrsta radadisertacija
Jezik hrvatski
Datum obrane2017-03-10
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
This doctoral dissertation was written as a guideline for achieving a basic goal of presenting new solutions and answers to questions of managing Istria as a tourist destination. Having observed an increasing need for a more efficient tourism management, based on a balanced development and the use of potentials i.e. resources, this dissertation explores actual assertions and possibilities of new perspectives. Tourism destination management is a complex challenge requiring a multidisciplinary and interdisciplinary approach, synergy and coordination of all tourism entities, leading to the same result. This dissertation provides detailed information on the existing management style as well as findings resulting from the multi-month long field work based on the future of managing Istria as a tourist destination. Furthermore, based on obtained research results, methods of tourism destination quality management have been offered. If tourism destination management is organized and synergistically conducted under agreed guidelines, more quality tourism results in line with those achieved by top destinations in our competitive regions can be expected. Though the Istrian region has been recognized as a quality tourist destination for years, its possibility for a bigger and better step forward must be pointed out in terms of managing the destination itself. To achieve optimal solutions, professional management modules and innovative guidelines set by world tourism trends must be followed in order to adjust them to our needs and requirements. A certain reorganization of some management branches as well as permanent staff education is essential for tourism in Istria and Croatia as a whole. As this doctoral dissertation has been focused on the issue of management as the basis for the very process of tourism destination development, it has been necessary to obtain opinions, experiences and suggestion from local tourism institutions and players to reach correct solutions based on obtained research information. The existing condition of Istrian tourism management as well as the condition of the destination itself is certainly not unsatisfactory. However, available resources and rather broad experience in tourism should contribute to the increased quality of the Istrian region as a tourist destination. Tourism ia an industry that involves networks or organisations working together. This is particulary true in regional areas, where the dependence on successful tourism marketing and management by local communities, business and common sinergy (Cooper, Scott, March, Wilkinson, Pforr, Thompson, 2006.).
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)touristic destination management analysis strategy developement improvement quality
Verzijaobranjena verzija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:445811
PohranioGordana Kradijan