disertacija
Hranjivost dijelova i cijele biljke silažnog kukuruza u različitim stadijima zrelosti zrna

Goran Kiš (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet