disertacija
Alelopatski potencijal segetalnih i ruderalnih invazivnih alohtonih biljnih vrsta

Nenad Novak (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet