doctoral thesis
Ponašanje čeličnih okvirnih građevina sa zidanim ispunom pri djelovanju potresa

Ivan Radić (2012)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Civil Engineering
Metadata
TitlePonašanje čeličnih okvirnih građevina sa zidanim ispunom pri djelovanju potresa
AuthorIvan Radić
Mentor(s)Damir Markulak
Abstract
Rad obrađuje problematiku konstruiranja i dimenzioniranja čeličnih okvira sa zidanim ispunom. Ovakve su konstrukcije relativno česte, a značajnija istraživanja njihovoga ponašanja provode se od druge polovice prošloga stoljeća. Unatoč brojnim istraživanjima, još uvijek, postoji problematika procjene ponašanja konstrukcija ove vrste, osobito pri značajnijim horizontalnim djelovanjima jer zbog složenosti konstrukcijskog sustava ne postoji dovoljno pouzdana metoda procjene njezinoga ponašanja koja bi bila ugrađena u konstrukcijske norme, kao što je slučaj kod drugih uobičajenijih i jednostavnijih konstrukcija. U radu su prezentirani rezultati vlastitih provedenih istraživanja ponašanja čeličnih okvira sa zidanim ispunom. Disertacijom su obuhvaćena eksperimentalna istraživanja mehaničkih karakteristika zidnih elemenata, zidanog ispuna i čeličnog materijala, a dobiveni podatci korišteni su pri numeričkim simulacijama ponašanja jednokatnih čeličnih okvira sa zidanim ispunom izloženih horizontalnim djelovanjima. Pri istraživanju čeličnih okvira sa zidanim ispunom provedeno je ispitivanje triju serija sa po tri uzorka, uz dodatno ispitivanje i čeličnoga okvira bez ispuna, s ciljem utvrđivanja doprinosa pojedine vrste zidanoga ispuna na nosivost i krutost sustava. U prvoj seriji ispitano je ponašanje čeličnih okvira sa zidanim ispunom od šupljih glinenih blokova, u drugoj seriji ispun je bio od porobetonskih blokova, a potom je slijedilo originalno rješenje u kojem je ispun kombiniran od glinenih i porobetonskih blokova. Osnovna ideja ovoga pristupa je kako „mekši“ elementi konstrukcije (porobetonski blokovi), koji povezuju okvir i zidani glineni ispun, u sredini otkazuju ranije, te na taj način seizmički izoliraju zidani ispun od okvira radi što dužega očuvanja duktilnog ponašanja samoga čeličnoga okvira. Taj je način ponašanja povoljniji prilikom preuzimanja velikih opterećenja pri potresu, budući da prvobitni pozitivni doprinos zidanog ispuna većoj krutosti i otpornosti konstrukcije, poslije njegova otkazivanja, uzrokuje značajnije smanjenje preostale duktilnosti čeličnoga okvira. Prezentirani sustav kombiniranih zidnih elemenata različitih čvrstoća ne uzrokuje značajnije promjene u tehnologiji izvedbe, ne zahtjeva posebne alate i sredstva za ugradnju, a može značajno unaprijediti ponašanje ove vrste konstrukcija pri potresnome opterećenju. Smatra se kako takvo rješenje može biti racionalno s obzirom na relativno čestu primjenu zidanog ispuna u okvirnim konstrukcijama. Na osnovu eksperimentalnih rezultata istražena je primjenjivost različitih numeričkih modela pri opisivanju ponašanja ovakvih tipova konstrukcija. Izvršena je kalibracija numeričkih modela prema dobivenim eksperimentalnim rezultatima. Također je provedena i opsežna parametarska analiza s ciljem istraživanja važnosti i utjecaja pojedinih parametara u konstruiranju ovakvih konstrukcija. Urađen je i numerički primjer u kojem je analizirana višeetažna okvirna čelična konstrukcija, sa i bez zidanog ispuna, kako bi se odredio utjecaj različitih vrsta zidanih ispuna pri ponašanju ovakvih konstrukcija izloženih horizontalnim opterećenjima. Znanstveni doprinos ovoga rada je daljnje razjašnjenje fenomena ponašanja ovakvih konstrukcija, te prijedlog konstrukcijski jednostavnije metode za preveniranje nepovoljne interakcije zidanog ispuna s čeličnim okvirom pri velikim horizontalnim opterećenjima, a kroz kontrolu oštećenja pojedinih elemenata konstrukcije. Takva bi metodologija mogla biti primjenjiva u inženjerskoj praksi pri postupku proračuna i analize seizmičkog odgovora za optimalno projektiranje i procjenu ponašanja čeličnih okvira sa zidanim ispunima u seizmičkim i neseizmičkim područjima. Znanstveni doprinos rada očituje se i u formiranju baze eksperimentalnih rezultata kao važnoga izvora informacija na temelju kojega se dalje mogu istraživati pojedini fenomeni ponašanja čeličnih okvira sa zidanim ispunom. Važan dio rada predstavlja kritička ocjena primjenjivosti različitih vrsta modela za numeričku analizu sustava okvira sa zidanim ispunom, kao i sistematizacija utjecajnih parametara na ponašanje ovakvih konstrukcija kroz provedenu parametarsku analizu. Na temelju rezultata ovoga rada predložena je odgovarajuća metoda za praktično projektiranje čeličnih okvirnih konstrukcija s kombiniranim sustavom zidanoga ispuna.
Keywordssteel frame masonry infill experimental testing behaviour earthquake
Committee MembersVladimir Sigmund (committee chairperson)
Damir Markulak (committee member)
Ivica Džeba (committee member)
GranterJosip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Civil Engineering
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Civil Engineering
Supporting Structures
UDK624/625
APPLIED SCIENCES. MEDICINE. TECHNOLOGY
Civil and structural engineering. Civil engineering of land transport. Railway engineering. Highway engineering
Study programme typeuniversity
Study levelpostgraduate
Study programmePostgraduate university study program in civil engineering
Academic title abbreviationdr. sc.
Genredoctoral thesis
Language Croatian
Defense date2012-12-20
Parallel abstract (English)
This thesis presents difficulties related to the design and execution of steel frames with masonry infill. These types of structures are relatively often and significant research on their behavior was conducted from the second half of the past century. Despite numerous investigations related to the evaluation of behavior that these structures exhibit under significant horizontal loads, because of their complexity there is still no applicable method for their reliable assessment, as it is the case with simpler constructions. Results of original experimental investigation of steel frames with masonry infill are presented and discussed. This investigation included determination of mechanical characteristics of materials used in such a composite system (masonry and steel), and obtained results were used for calibration of infilled steel frame subjected to horizontal loads numerical models. Experimental research of steel frames with masonry infill was carried out through three series that each had three samples which differed by different types of masonry infill, and on a frame without infill in order to determine the contribution that infill has to strength and stiffness of the composite system. First series samples enabled the investigation of steel frames with hollow clay bricks as infill, second sample had lightweight autoclaved aerated concrete (AAC) blocks as infill, and third had infill comprised of both hollow clay and AAC masonry elements. The principle behind the idea of combining infill elements is that „softer“ components (AAC blocks), which link the steel frame columns with hollow clay bricks, fail first during seismic loading, thus enabling independent movement of the steel frame in order to utilize its ductility. This behavior is favorable during seismic loading due to the fact that masonry infill provides initial positive contributions to the strength and stiffness of the whole system, but after its failure significantly reduces residual ductility of the steel frame. Presented system with combined masonry elements, of different mechanical properties, can significantly improve the behavior of infilled frames under earthquake loading, and at the same time does not significantly change the building technology, requires no special installation tools and no additional resources. As such, its use can be a rational solution when it comes to seismic isolation of masonry infill from steel frames. On the basis of experimental results it was possible to investigate the applicability of various numerical models when it comes to prediction of such systems behavior. Test results were also used for the calibration of numerical models that enabled implementation of an extensive parametric analysis with the objective of determining the influence and importance that certain parameters have in such composite systems. Contribution of various masonry elements to the strength and stiffness of infilled steel frames loaded horizontally was analyzed through a numerical example of a multistory, multi-bay construction. Scientific contribution of this thesis is further clarification of behavior that steel frames with masonry infill exhibit under horizontal loads, and a proposal of a simple construction method which enables the prevention of adverse interaction between masonry infill and steel frame through damage control of specific areas of the infill. Such a methodology could be applied in engineering practice for optimal design and evaluation of behavior of steel frames with masonry infill in seismic and non-seismic areas. Further scientific contribution is reflected through forming of an experimental database, which can be a valuable source of information for additional research in this field. An important part of this thesis is a critical review on the possibilities of different models for numerical analysis of steel frames with masonry infill, as well as systematization of influence parameters conducted through extensive parametric study. Based on results acquired through this paper a new method of practical design of steel frames with masonry infill that is consisted of different elements is presented.
Parallel keywords (Croatian)čelični okviri zidani ispun eksperimentalno ispitivanje ponašanje potres
ExtentXIX, 406 str. : graf. i tabelarni prikazi : ilustr. (u bojama) ; 30 cm
Versionaccepted version
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Noteaccepted version
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:133:587230
CommitterVesna Zobundžija