No public access
doctoral thesis
The syntactic functions of participles in the language of Croatian glagolitic missals

Ivana Eterović (2014)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Odsjek za kroatistiku
Metadata
TitleSintaktička svojstva participa u jeziku hrvatskoglagoljskih misala
AuthorIvana Eterović
Mentor(s)Mateo Žagar
Abstract
Uporaba participâ jedan je od sintaktičkih modela koje je hrvatski staroslavenski jezik naslijedio od prvoga slavenskoga književnog jezika. Usporedbenim proučavanjem sintaktičkih funkcija participâ u tekstovima evanđelja osam odabranih hrvatskoglagoljskih misala nastalih od 14. do 16. stoljeća utvrđena je vrlo visoka podudarnost sa stanjem zasvjedočenim u staroslavenskome jeziku. Sintaksa participâ raščlanjena je s obzirom na funkciju čijim su nosiocima u šest poglavlja: supstantivizirani particip, determinativni particip (particip u funkciji atributa i situacijskoga determinatora objekta), dativ apsolutni, predikatni particip i particip u funkciji sekundarnoga predikata, a u svakome su od njih opisane i ostale osobitosti s njihovim sintaktičkim položajem u vezi, morfosintaktičke (npr. uporaba neodređenoga i određenoga lika) i sintaktičke (npr. uporaba drugoga sintaktičkog sredstva). Brojna zabilježena variranja u uporabi participa i njegova konkurentnoga sintaktičkog sredstva (npr. odnosne ili vremenske rečenice), potvrđena već i u kanonskim spomenicima, javljaju se podjednako u svim misalima neovisno o vremenu njihova nastanka. Iako se očekivano potvrdila ovisnost sintakse participâ o jeziku predloška, variranja nisu uvijek ovisna o pripadnosti pojedinoga misala sjevernoj ili južnoj skupini kodeksa. Unatoč tomu može se ustvrditi da je uporaba participâ i participskih konstrukcija bila dio norme i hrvatskoga staroslavenskog jezika, koja je u liturgijskim tekstovima namjerno i svjesno zadržana. Usprkos njihovoj slabijoj zastupljenosti u Misalu hruackom, sintaksa participâ posve je podudarna s onom u ostalih sedam misala, što pokazuje da je Kožičić izvrsno poznavao hrvatski staroslavenski jezik, a odstupanja od hrvatskoglagoljske tradicije posljedica su intenzivna sravnjivanja teksta s latinskim predloškom. Odsustvo ikakvih relevantnih razlika među misalima korpusa ukazuje na postojanje čvrste hrvatskostaroslavenske norme i svjedoči o tome da se prestiž hrvatskoga staroslavenskog jezika kao najviše inačice književnoga jezika tijekom stoljeća nije bitno mijenjao. Upravo su participi kao naglašeni staroslavenizam jedan od elemenata koji se najduže i najbolje zadržao, a koji su hrvatski glagoljaši držali karakterističnim obilježjem najprestižnije književnojezične artikulacije.
KeywordsCroatian Church Slavonic language Croatian Glagolitic missals syntax participle syntactic function comparative method sociolinguistics
Parallel title (English)The syntactic functions of participles in the language of Croatian glagolitic missals
Committee MembersStjepan Damjanović (committee chairperson)
Mateo Žagar (committee member)
Sanja Zubčić (committee member)
GranterSveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Lower level organizational unitsOdsjek za kroatistiku
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Philology
UDK81
LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE
Linguistics and languages
Study programme typeuniversity
Study levelpostgraduate
Study programmeHistory and dialectology of the Croatian language
Academic title abbreviationdr. sc.
Genredoctoral thesis
Language Croatian
Defense date2014-04-04
Parallel abstract (English)
The use of participles is one of the syntactic models that Croatian Church Slavonic language has inherited from the oldest Slavic literary language. The comparative investigation of the syntactic functions of participles in the Gospel texts in eight selected Croatian Glagolitic missals from the 14th to the 16th century has shown a high level of correspondence with their status attested in the Old Church Slavonic language. The syntax of participles is analysed according to their function in six chapters: substantivized participle, determinative participle (attributive participle, participle as situational determinator), dative absolute, predicative participle and participle as secondary predicate. In each chapter other characteristics related to their syntactic status are described, both morphosyntactic (e. g. the use of short and long forms) and syntactic (e. g. the use of some other syntactic means). Numerous recorded variations in the use of participle and its competitive syntactic mean (e. g. relative or temporal clause), attested already in the canonical texts, appear equally in all missals, regardless of the time of their creation. Although the correlation of the syntax of participles with the language of their template has been expectedly confirmed, the variations do not always depend on the missals belonging to the northern or southern group. Nevertheless, it can be determined that the use of participles and participle constructions was a part of the Croatian Church Slavonic norm, and that they were kept purposely and consciously in liturgical texts. In spite of their lower proportion in the Misal hruacki, the syntax of participles corresponds to that in other seven missals, which shows that Kožičić knew actively the Croatian Church Slavonic language, and that the deviations from the Croatian Glagolitic tradition are the result of an intensive redacting according to the Latin template. The absence of any relevant difference between the investigated missals indicates the existence of a solid Croatian Church Slavonic norm and testifies that the permanence of the Croatian Church Slavonic prestige as the highest type of literary language has not essentially changed during centuries. As an emblematic (Old) Church Slavonic characteristic, exactly participles are one of the elements which was longest and best retained, and which the Croatian Glagolitic priests have regarded as a typical feature of the most prestigious articulation of the literary language.
Parallel keywords (Croatian)hrvatski crkvenoslavenski jezik hrvatskoglagoljski misali sintaksa particip sintaktička funkcija poredbena metoda sociolingvistika
Versionaccepted version
Resource typetext
Access conditionNo public access
Noteaccepted version
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:186:954871
CommitterAleksandra Moslavac