No public access
doctoral thesis
Kognitivni model boli: između zadanosti tijela i medijski profanirane metafore

Cecilija Jurčić-Katunar (2015)
Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
Metadata
TitleKognitivni model boli: između zadanosti tijela i medijski profanirane metafore
AuthorCecilija Jurčić-Katunar
Mentor(s)Marina Biti
Abstract
Kako je bol fenomenološki dostupna tek nositelju iskustva, što predstavlja prepreku objektivne kategorizacije u jezičnome mediju, želeći je učiniti dostupnom za sugovornika, pacijenti opisuju bol vrlo detaljnim i elaboriranim metaforičkim scenarijima, najčešće onima koji se odnose na neki oblik oštećivanja tijela – osiguravajući takvim utjelovljenim metonimijskim i metaforičkim profiliranjima adekvatnu imaginativnu simulaciju subjektivna iskustva za primatelja, neophodnu za razvijanje empatije. Služeći se kognitivnolingvističkim teorijskim i metodološkim praksama, analizirali smo autentične deskriptore boli koji su postali dijelom standardiziranog dijagnostičkog vokabulara, ali i tekstualno kompleksnije oblike opisivanja boli u dvama raznorodnim korpusima. Nastojali smo rekonstruirati semantičku, ali i pragmatičku motivaciju metaforičkih (i metonimijskih) jezičnih konstrukcija o boli, s jedne strane oprezno pristupajući uopćavanju od konkretnoga jezičnog materijala ka pojmovnim strukturama i konačno cjelovitome kognitivnome modelu, a s druge analizirajući i tumačeći kreativne i inovativne odmake individualnih metaforičkih ostvaraja motivirane konkretnim diskursnim situacijama. Rezultati doktorskoga istraživanja vrlo konzistentno pokazuju raskorak između pučkoga modela boli kao fenomenološki jedinstvena, cjelovita iskustva (o kakvome svjedoče spontani iskazi pacijenata) i ekspertnoga modela boli utemeljenoga na suvremenim interdisciplinarnim znanstvenim spoznajama prema kojemu je bol vrlo složen fenomen koji se sastoji od barem triju odvojenih aspekata kojima se može/ treba zasebno pristupati. Upravo u njihovu usklađivanju, te u edukaciji i uklanjanju zabluda kakvima obiluje općeprihvaćen pučki model boli, vidimo moguć vrijedan doprinos boljemu razumijevanju boli, s vrlo konkretnim benefitima, kakvi su primjerice unapređivanje postojećih upitnika i skala za samoprocjenu boli, ali i općenito kvalitetnija i učinkovitija komunikacija između pacijenata i medicinskog osoblja.
Keywordspain metaphor cognitive model empathy embodied simulation
Parallel title (Bulgarian)A cognitive model of pain: between the role of the body and the profaned media metaphor
Committee MembersDanijela Marot Kiš (committee chairperson)
Kučić Natalia (committee member)
Marin Milković (committee member)
GranterSveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet u Rijeci
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineHUMANISTIC SCIENCES
Interdisciplinary Humanistic Studies
UDK81
LANGUAGE. LINGUISTICS. LITERATURE
Linguistics and languages
61
APPLIED SCIENCES. MEDICINE. TECHNOLOGY
Medical sciences
Study programme typeuniversity
Study levelpostgraduate
Study programmePublishing and the Media: Publishing and Media Studies in the Context of Global Trends and Croatian Linguistic, Literary and Cultural Identity
Academic title abbreviationdr. sc.
Genredoctoral thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-21
Parallel abstract (English)
Since pain, as a phenomenon, is accessible only to the person who experiences it (which represents an obstacle to the objective categorization in the linguistic medium), when patients want to make it available to their interlocutors, they describe it with very detailed and elaborate metaphor scenarios, most often those relating to a form of body damage. Using such embodied metonymic and metaphorical definitions, they provide an adequate imaginative simulation of their subjective experience for their recipients. Using theoretical and methodological instruments of cognitive linguistics, we have analysed authentic pain descriptors (which have become part of the standardized diagnostic vocabulary), as well as less direct ways of describing pain. In order to reconstruct the semantic, but also the pragmatic motivation of the metaphorical (and metonymic) linguistic expressions, we have cautiously approached the generalization from the actual linguistic material to conceptual structures and, ultimately, to an integral cognitive model of pain. On the other hand, we have analysed and interpreted creative and innovative modifications in individual metaphorical realizations, motivated by actual communicative situations, as well as metaphorical usages found in the field of the media. Our results show, in a very consistent manner, a discrepancy between the folk model of pain as a phenomenologically unique and complete experience (testified as such in patients’ spontaneous narratives) and the expert model of pain, which is founded on contemporary interdisciplinary scientific insights and which considers pain as a very complex phenomenon consisting of at least four distinct aspects that can/should be separately approached. It is precisely in their reconciliation, as well as in education and the elimination of misconceptions abundant in the universally accepted folk model of pain, that we see a possible valuable contribution to a better understanding of pain, which could bring about very concrete benefits, such as improving the existing questionnaires and self-assessment pain scales, but also better and more effective communication between patients and health professionals in general.
Parallel keywords (Croatian)bol metafora kognitivni model empatija utjelovljena simulacija
Versionaccepted version
Resource typetext
Access conditionNo public access
Noteaccepted version
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:186:523948
CommitterAleksandra Moslavac