doctoral thesis
The efficiency of wind power companies in electricity generation

Dario Maradin (2015)
Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet
Metadata
TitleEfikasnost vjetroenergetskih poduzeća u djelatnosti proizvodnje električne energije
AuthorDario Maradin
Mentor(s)Ljerka Cerović
Abstract
U doktorskoj disertaciji ocjenjuje se relativna efikasnost vjetroenergetskih poduzeća u djelatnosti proizvodnje električne energije. Temeljna svrha doktorske disertacije je utvrditi čimbenike kojima će se unaprijediti efikasnost poduzeća u proizvodnji električne energije iz energije vjetra te tako utjecati na efikasnost vjetroelektrana kao značajnog nositelja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Slijedom navedenog, cilj istraživanja je ispitati i utvrditi izvore neefikasnosti vjetroenergetskih poduzeća te dobivenim spoznajama utjecati na njihovo otklanjanje, kao i osigurati informacije o opsegu, odnosno veličini mogućeg poboljšanja pojedinih čimbenika efikasnosti proizvodnje električne energije iz energije vjetra. Važno je napomenuti da se u doktorskoj disertaciji ne ocjenjuje apsolutna efikasnost, već relativna efikasnost vjetroenergetskih poduzeća, pri čemu se efikasnost svakog pojedinog subjekta mjeri, uspoređuje i ocjenjuje u odnosu na ostale subjekte u referentnom skupu. U tom smislu, kao osnovna znanstvena metoda istraživanja, primijenjena je analiza omeđivanja podataka (inputuusmjereni DEA model), kojom metodom se ocjenjuje stupanj efikasnosti vjetroenergetskih poduzeća u djelatnosti proizvodnje električne energije u određenom vremenskom trenutku (jedna kalendarska godina) - statički uvjeti analize. U istraživanju je, metodom slučajnog odabira, obuhvaćeno i analizirano 78 vjetroenergetskih poduzeća iz Republike Hrvatske i ostalih 11 država članica Europske unije. Uzorkom su obuhvaćena samo ona poduzeća koja za proizvodnju električne energije (i njezinu predaju u elektroenergetsku mrežu) koriste energiju vjetra. Navedeno predstavlja jedinu djelatnost promatranih poduzeća te su time iz uzorka isključena sva ostala energetska poduzeća koja proizvode električnu energiju iz različitih energetskih resursa. Time je zadovoljena jedna od temeljnih pretpostavki metodologije analize omeđivanja podataka da su poduzeća međusobno usporediva te da djeluju u sličnim uvjetima. U doktorskom istraživanju, čimbenici (inputi modela) kojima se ocjenjuje relativna efikasnost vjetroenergetskih poduzeća klasificirani su na varijable tehničke i ekonomske prirode. Promatrajući prosječna poboljšanja varijabli inputa u modelu, moguće je uočiti relativno podjednake iznose projekcija s blagim odstupanjima vrijednosti. Spomenuto je u skladu s očekivanjima, s obzirom da je nužno kvalitetno upravljati svim aspektima poslovanja poduzeća, odnosno ukupnim resursima vjetroenergetskog poduzeća (ekonomskim i tehničkim obilježjima vjetroelektrana) u svrhu postizanja ravnoteže između angažiranih čimbenika proizvodnje te postizanja optimalne razina proizvodnje u tehničkom i ekonomskom smislu. Navedenim se potvrđuje temeljna hipoteza doktorske disertacije prema kojoj je moguće ekstrahirati čimbenike koji utječu na efikasnost vjetroenergetskih poduzeća u djelatnosti proizvodnje električne energije, potvrditi važnost upravljanja sveukupnim resursima poduzeća, odnosno ekonomskim i tehničkim obilježjima vjetroelektrana, te spoznajama o istima izravno utjecati na efikasnost vjetroenergetskih poduzeća u Republici Hrvatskoj, posljedično i na efikasnost elektroenergetskog sektora u području obnovljivih izvora energije.
Keywordswind power companies electricity generation relative efficiency Dana Envelopment Analysis (DEA) method
Parallel title (English)The efficiency of wind power companies in electricity generation
Committee MembersNela Vlahinić Lenz (committee chairperson)
Lorena Škuflić (committee member)
Ljerka Cerović (committee member)
GranterSveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Microeconomics
UDK620
APPLIED SCIENCES. MEDICINE. TECHNOLOGY
Materials testing. Power stations. Economics of energy
658
APPLIED SCIENCES. MEDICINE. TECHNOLOGY
Business management, administration. Commercial organization
Study programme typeuniversity
Study levelpostgraduate
Study programmeEconomics and Business Economics
Academic title abbreviationdr.sc.
Genredoctoral thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-16
Parallel abstract (English)
The doctoral dissertation covers the assessment of relative efficiency of wind power companies in electricity generation. The basic purpose of this doctoral dissertation is to identify the factors that will improve the efficiency of companies in the generation of electricity from wind energy and thus affect the efficiency of wind power plants as important producers of electricity from renewable energy sources. Therefore, the objective of the research is to explore and identify the causes of inefficiency of wind power companies and use the obtained knowledge to eliminate them, as well as provide information on the scope, i.e. size of possible improvement of certain factors of efficiency in electricity production from wind energy. It is important to note that absolute efficiency is not assessed in this doctoral dissertation, but rather the relative efficiency of wind power companies, and the efficiency of each entity is measured, compared and evaluated in relation to other entities in the reference set. In this respect, the Data Envelopment Analysis method was applied as the basic scientific research method (input-oriented DEA model), which is used to assess the level of efficiency of wind power companies in the generation of electricity at a specific point in time (one calendar year) – static conditions of the analysis. The research was based on random selection and covered and analysed 78 wind power companies from the Republic of Croatia and another 11 EU Member States. The sample includes only the companies that use wind energy in the production of electricity (and its transmission to the electricity network). This is the only activity of the analysed companies, and all other energy companies that generate electricity from different energy sources are therefore excluded from the sample. This supports one of the basic preconditions of the data envelopment analysis methodology, that the companies are mutually comparable and that they operate in similar conditions. In this doctoral dissertation, the factors (inputs of the model) used to assess the relative efficiency of wind power companies are classified into variables of technical and economic nature. By analysing average improvements of input variables in the model, it is possible to observe relatively equal amounts of projections with slight deviations in the values. The above is in line with the expectations, given the necessity for quality management of all aspects of company operations, i.e. total resources of the wind power company (economic and technical characteristics of wind power plants) in order to achieve balance between the involved production factors and optimal production levels in technical and economic terms. This supports the basic hypothesis of the doctoral dissertation according to which it is possible to extract the factors that affect the efficiency of wind power companies in the electricity generation, confirm the importance of management of total company resources, i.e. economic and technical characteristics of wind power plants, and use this knowledge to directly influence the efficiency of wind power companies in the Republic of Croatia, and consequently the efficiency of the electric power sector in the field of renewable energy sources.
Parallel keywords (Croatian)vjetroenergetska poduzeća djelatnost proizvodnje električne energije relativna efikasnost metoda analize omeđivanja podataka (DEA metoda)
Versionaccepted version
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Noteaccepted version
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:192:232158
CommitterVesna Knez