doctoral thesis
Evaluation of efficiency and effectiveness of higher education institutions for quality enhancement

Andrea Arbula Blecich (2015)
University of Rijeka
Faculty of Economics
Metadata
TitleVrednovanje efikasnosti i efektivnosti visokoobrazovnih institucija ekonomskog usmjerenja u funkciji povećanja njihove kvalitete
AuthorAndrea Arbula Blecich
Mentor(s)Mira Dimitrić
Abstract
Ispred visokoobrazovnih institucija, kako svijeta, tako i Europske unije stavljaju se sve veći zahtjevi po pitanju kvalitete kojima Republika Hrvatska, kao članica EU također mora udovoljiti. Iako se kvaliteta stavlja na središnje mjesto, ona je sa znanstvenog aspekta na području Hrvatske i zemalja u regiji nedovoljno istražena. U ovoj doktorskoj disertaciji kvaliteta je istražena vrednovanjem efikasnosti i efektivnosti kao njezine dvije temeljne odrednice, a istraživanje je provedeno putem dva postavljena modela, empirijskog za određivanje efikasnosti i teorijskog za određivanje efektivnosti. U doktorskoj disertaciji empirijskim modelom vrednuje se relativna efikasnost visokoobrazovnih institucija ekonomskog usmjerenja. Rezultatima modela dobio se uvid u rezultate relativne efikasnosti promatranih institucija po specifičnim područjima njihova djelovanja te bitne čimbenike koji na nju djeluju. Subjekti vrednovanja su 31 javna i privatna visokoobrazovna institucija ekonomskog usmjerenja (fakulteti, odjeli sveučilišta, odjeli veleučilišta i visoke škole) s područja Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Temeljem spoznaja dobivenih iz analize moći će se djelovati na izvore neefikasnosti svake pojedine institucije, kao što će se moći utvrditi i čimbenici bitni za pripadnost pojedinom klasteru formiranom temeljem ostvarenih rezultata relativne efikasnosti. Analiza je provedena u tri međusobno povezane faze. U prvoj fazi su postavljena i testirana četiri modela za koja se analizom omeđivanja podataka utvrdio rezultat relativne efikasnosti visokoobrazovnih institucija ekonomskog usmjerenja. Tri modela vrednuju relativnu efikasnost promatranih institucija kroz tri temeljna područja njihova djelovanja (nastavna, znanstvena i međunarodna djelatnost), a četvrti model vrednuje relativnu efikasnost ukupnog poslovanja. Utvrđeni su izvori neefikasnosti za svaki pojedini model i predložene smjernice za potencijalna poboljšanja kojima bi se isti otklonili. Nakon prve faze provedena je druga faza u kojoj su klaster analizom, temeljem rezultata relativne efikasnosti svakog pojedinog područja, visokoobrazovne institucije podijeljene u dvije skupine, odnosno klastere. Nakon druge faze pristupilo se trećoj fazi u kojoj su univarijantnom binarnom logističkom regresijom identificirani ključni čimbenici pripadnosti pojedinom klasteru te su temeljem istih utvrđene vjerojatnosti prelaska u povoljniji klaster. Na ovaj način postavljen model pruža odmak od standardnih modela jer omogućuje sveobuhvatan i generalan uvid u identificiranje čimbenika bitnih za pripadnost određenom klasteru formiranom temeljem rezultata relativne efikasnosti svakog područja djelovanja visokoobrazovnih institucija. Pored empirijskog modela postavljen je i teorijski okvir za vrednovanje efektivnosti visokoobrazovnih institucija. Efektivnost institucije predstavlja proces kojim institucija definira koliko uspješno je ostvarila zadanu misiju. Pritom je ispravno definiranje misije kao i samih ishoda koje je potrebno ostvariti ključno za ostvarivanje više razine efektivnosti. Ukoliko se koncept institucionalne efektivnosti primijeni na primjeru visokoobrazovnih institucija, važno je prije svega utvrditi što je bitno, definirati ishode, pratiti ih i koristiti rezultate za ostvarivanje efektivnijeg poslovanja. S obzirom da je nužan preduvjet ostvarivanja efektivnosti ostvarivanje efikasnosti iz razdoblja u razdoblje, pri definiranju ciljeva i provođenju radnji za njihovo ostvarenje treba u obzir uzeti rezultate relativne efikasnosti dobivene empirijskim modelom vrednovanja, kao i prijedloge za njezino poboljšanje. Iako su modeli konstruirani i primijenjeni konkretno na visokoobrazovnim institucijama ekonomskog usmjerenja, uz određene modifikacije, mogli bi se primijeniti i na visokoobrazovnim institucijama drugih usmjerenja, kako u Hrvatskoj, tako i šire.
Keywordsefficiency effectiveness quality higher education institutions of economic orientation cost accounting in public sector
Parallel title (English)Evaluation of efficiency and effectiveness of higher education institutions for quality enhancement
Committee MembersDavor Vašiček (committee chairperson)
Mira Dimitrić (committee member)
Lorena Mošnja-Škare (committee member)
GranterUniversity of Rijeka
Faculty of Economics
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Accounting
UDK330
SOCIAL SCIENCES
Economics. Economic science
378
SOCIAL SCIENCES
Higher education. Universities. Academic study
Study programme typeuniversity
Study levelpostgraduate
Study programmeEconomics and Business Economics
Academic title abbreviationdr.sc.
Genredoctoral thesis
Language Croatian
Defense date2015-12-15
Parallel abstract (English)
The higher education institutions in the European Union are facing more and more challenging demands regarding quality achievement. Croatia, as a EU member state, must comply to this demands. Although quality is crucial for higher education institutions, it is not sufficiently studied in Croatia and countries of the region, from a scientific point of view. In this doctoral thesis, quality of higher education is studied through the evaluation of its two basic principles: efficiency and effectiveness. The research is carried out with two models: empirical to assess the efficiency and theoretical to assess the effectiveness. The empirical model evaluates the relative efficiency of higher education institutions of economic orientation. The model results offered an overview about the relative efficiency of the observed institutions according to their areas of activities and factors affecting it. The subjects of evaluation are 31 public and private higher education institutions of economic affiliation (faculties, university departments, departments of polytechnics and private colleges) from Croatia, Slovenia and Bosnia and Herzegovina. Based on the obtained results it will be possible to influence the sources of inefficiency in each of the observed institution. Also, from results of relative efficiency, it will be possible to identify the factors that determine the position of the institutions in the cluster. The analysis was carried out through three phases. In the first phase, four models are tested using data envelopment analysis. The results of the first phase are relative efficiency scores for higher education institutions of economic orientation. In the first phase, three models evaluate the relative efficiency of the observed institutions within three main areas of their activities (teaching, research and international activity), while the fourth model evaluates the relative efficiency of the overall business. Sources of inefficiency are identified for each model and guidelines for the potential improvement are suggested. In the second phase, cluster analysis was used. Based on the results of relative efficiency for each area of activity, higher education institutions are divided into two clusters. In the third phase, univariate binary logistic regression was used to determine the key association factors of a particular cluster. Based on these factors, the probability of transition to a more favorable cluster was defined. Unlike standard models, the empirical model gives different points of view as it offers both, a comprehensive and a general insight into identifying the essential factors for positioning inside a specific cluster. The clusters are based on results of relative efficiency for different areas of activities of the observed higher education institutions. In addition to the empirical model, a theoretical framework for evaluating the effectiveness of higher education institutions was presented. The effectiveness of an institution is the process of determining how successfully the institution was in achieving its mission. To achieve a higher level of effectiveness, it is important to properly define the mission and the outcomes. If the concept of institutional effectiveness is applied on higher education institutions, it is important to decide what is important, to define the outcomes, to monitor them and to use the results to achieve a more effective activity. Given that the prerequisite for achieving effectiveness is having an efficient activity over an observed period, the results of relative efficiency should be taken into account when defining the objectives and the actions for its achievement. Although the empirical and the theoretical model are designed and applied specifically to higher education institutions of economic orientation, with certain modifications, they could be applied to higher education institutions of different orientation, both in Croatia and in other countries.
Parallel keywords (Croatian)efikasnost efektivnost kvaliteta visokoobrazovne institucije ekonomskog usmjerenja troškovno računovodstvo u javnome sektoru
Versionaccepted version
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Noteaccepted version
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:192:946474
CommitterVesna Knez