doctoral thesis
ERP SYSTEMS – THE PROBLEMS OF TRANSITION FROM TRANSACTIONAL SYSTEMS TO THE SYSTEMS FOR BUSINESS MANAGEMENT

Slavko Matanović (2015)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
Metadata
TitleERP sustavi - problemi prijelaza s transakcijskih sustava na sustave za poslovno upravljanje
AuthorSlavko Matanović
Mentor(s)Josip Mesarić
Abstract
Prijelaz s transakcijskih sustava na sustave za poslovno upravljanje predstavlja velik izazov za svaku organizaciju. Neuspjeh implementacije ERP sustava nerijetko dovodi do neuspjeha cijele organizacije. U radu predloženo polazište u proučavanju prijelaza s jednog sustava na drugi, jeste pristup evaluacijom sustava. U dosadašnjim istraživanjima pokazalo se da je teško operacionalizirati ponuđene konceptualne modele za evaluaciju i kompariranje informacijskih sustava. Ključna hipoteza u radu pretpostavlja da je na temelju anketiranja korisnika informacijskog sustava moguće napraviti procjenu za nužnost prijelaza na nov sustav i valorizirati poboljšanje ako se promjene izvedu na odgovarajući način. Na temelju istraženih i testiranih metodoloških koncepata, analize brojnih praktičnih iskustava i provedbom neposrednog istraživanja na više desetaka realnih poslovnih sustava, autor dizertacije je pokušao dati preporuke s modelom, metodom i podacima za cjelovitu i brzu procjenu sustava koji se napušta i procjenu potrebe uvođenja novog sustava. U prvom planu predloženog modela nalazi se efikasnost sustava s gledišta korisnika, promjene u poslovnim procesima, performance menadžmenta i ekonomije. Disertacija se sastoji od sljedećih poglavlja: 1. Uvod – identifikacija problemskog područja 2. Pregled dosadašnjih istraživanja - kontekst 3. Ciljevi, hipoteze i metodologija istraživanja 4. ERP nasuprot transakcijski informacijski sustavi - od transakcijskih informacijskih sustava do ERP-a 5. Rezultati istraživanja 6. Zaključak 7. Popis literature
KeywordsERP system system evaluation ERP system implementation comparison of systems criteria for comparison of ERP systems a model for the comparison of ERP systems
Parallel title (English)ERP SYSTEMS – THE PROBLEMS OF TRANSITION FROM TRANSACTIONAL SYSTEMS TO THE SYSTEMS FOR BUSINESS MANAGEMENT
Committee MembersBranimir Dukić (committee chairperson)
Josip Mesarić (committee member)
Zdravko Dovedan Han (committee member)
GranterSveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet u Osijeku
PlaceOsijek
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Business Informatics
UDK65
APPLIED SCIENCES. MEDICINE. TECHNOLOGY
Communication and transport industries. Accountancy. Business management. Public relations
Study programme typeuniversity
Study levelpostgraduate
Study programmePostgraduate doctoral study Management
Academic title abbreviationdr.sc.
Genredoctoral thesis
Language Croatian
Defense date2015-06-09
Parallel abstract (English)
The transition from transactional systems to systems for business management is a considerable challenge for any organization. The failure of ERP implementation often leads to failure of the entire organization. The proposed principle in the study of the transition from one system to another in this work is system evaluation. Previous studies have shown that it is difficult to operationalize offered conceptual models for the evaluation and comparison of information systems. A key hypothesis of the work is built on the assumption that based on the survey of information system users we can make an assessment of the necessity of the transition to the new system and evaluate improvement if the changes are carried out adequately. On account of researched and tested methodological concepts, analysis of numerous practical experiences and the implementation of direct research on dozens of real business systems, the author of the dissertation tried to make recommendations accompanied by the model, method and data for a complete and rapid assessment of the system that is being abandoned and the assessment of the need to introduce a new system. In the foreground of the proposed model is the efficiency of the system from the point of view of users, changes in business processes, management and economics performance. The dissertation consists of the following chapters: 1. Introduction – identification of problem areas 2. Overview of studies - Context 3. The objectives, hypotheses and research methodology 4. ERP versus transactional information systems - from transactional information systems to ERP 5. Research results 6. Conclusion 7. List of literature
Parallel keywords (Croatian)ERP sustav evaluacija sustava implementacija ERP sustava kompariranje sustava kriteriji za kompariranje ERP sustava model za kompariranje ERP sustava.
Versionaccepted version
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
Noteaccepted version
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:512914
CommitterGordana Kradijan